Häerzmassagen
Häerzmassagë
Herzmassage
massage cardiaque
cardiac massage heart massage
massagem cardíaca
am Éischt-Hëllef-Cours hu mer geléiert, wéi een eng Häerzmassage mécht