Hallefmetaller
Chimie
Halbmetall
métalloïde
metalloid
semimetal
zum Grupp vun den Hallefmetaller gehéieren de Bor, de Silizium, de Germanium, den Arsen, den Antimon, an den Tellur