Hammbierscrèmen
Hammbierscrèmë
Himbeercreme
crème de framboises
raspberry cream dessert
creme de framboesa
am Summer ass eng liicht Hammbierscrème ëmmer e gudden Dessert