Handgelenker
Handgelenk
poignet
wrist
pulso parte do corpo
dee Bracelet ass ze kleng fir mäin Handgelenk
ech hunn eng Arthritt am rietsen Handgelenk
de Patient ass mat engem déck geschwollenen Handgelenk an d' Urgence 1 komm
e begaabte Schüler rëselt dat esou aus dem Handgelenk e begaabte Schüler mécht dat ouni vill Ustrengung