kee Pluriel
Handgepäck
bagage(s) à main
hand luggage
bagagem de mão
éier d' Passagéier 1 an de Fliger klammen, gëtt hiert Handgepäck duerchliicht