Handleef
Handlauf
main courante rampe
handrail
corrimão
bei menger Mamm am Altersheem ass op all Säit vum Gank en Handlaf