Hantelen
Hantele
Hantel
haltère
dumb-bell
haltere
beim Trainéieren ass mer eng Hantel op de Fouss gefall