Harnleiteren
Harnleitere
Harnleiter
uretère
ureter
uréter
wann e gréisseren Nieresteen an den Harnleiter wandert, ass meeschtens en Agrëff néideg