Hauséierer
Hausierer
colporteur
peddler hawker
vendedor ambulante
et gëtt ewell laang keng professionell Hauséierer méi