Hausraten
Hausrate
Rattus rattus
Hausratte
rat noir
black rat
rato-preto
ass d' Hausrat 1 wierklech zu Lëtzebuerg ausgestuerwen?