Hausuerdnungen
Hausuerdnunge
1
Hausordnung Vorschriften
règlement (d'ordre) intérieur ensemble de règles
house rules set of rules
regulamento interno conjunto de regras
de Jonke gouf aus der Jugendherberg verwisen, well en e puermol géint d' Hausuerdnung 1 verstouss hat
2
Hausordnung Schriftstück
règlement (d'ordre) intérieur document
house rules document
regulamento interno documento
d' Hausuerdnung 1 vum Gebai hänkt direkt bei der Entrée