abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
et liwweren ëmmer méi Restauranten heem
meng Kolleegin ass fréi heem gaangen, 1 well se de Kapp wéi hat