Heeschemänner
VEREELZT
Bettler
mendiant personne
beggar
mendigo pedinte
ech ginn engem Heeschemann léiwer eng Schmier ewéi Suen
virun der Kathedral sëtzt ëmmer dee selwechten Heeschemann
Heeschert
VEREELZT
Heeschemann
Heeschert