Hefter
Heft Schreibheft
cahier
notebook exercise book
caderno
haut de Moien huet de Schoulmeeschter d' Hefter 1 kontrolléiert