heftig
vif violent vivement, violemment
violent fierce intense violently, fiercely
vivo violento vivamente, violentamente
mat esou enger hefteger Reaktioun hat kee gerechent
d' Kommiteesmemberen 1 hu laang an hefteg diskutéiert
vehement