hochdosiert
à haut dosage
highly dosed
em alta dosagem
ech maache grad eng Therapie mat héichdoséiertem Vitaminn C