Héierenken
Héierenke
Héierenker
1
Hering Fisch
hareng poisson
arenque peixe
e gereecherten Héierenk nennt een e Béckerlek
2
Hering Fischart
hareng espèce
arenque espécie
den Héierenk fënnt ee bal an all de Mierer vun der Welt