Héissen
Héisse
Haxe
jarret morceau de boucherie
knuckle hock of meat
pernil peça de carne
ech hu mer eng Héiss mat Sauermous bestallt