hier verstärkt das Demonstrativpronomen
-ci renforce le pronom démonstratif
... one reinforces a demonstrative pronoun
reforça o pronome demonstrativo
gëff mer eng aner Schrauf, där heiter hiert Gewënn ass ausgeleiert