hierzulande
dans notre pays chez nous
(here) in this country over here
neste país
heizuland ass et fir jonk Leit ouni Ausbildung schwéier, eng Aarbechtsplaz ze fannen