hell hellauf
très fort
totally really
muito extremamente
d' Kanner 1 ware vum Kasperltheater hellop begeeschtert
hell
hellewech
hellop
hell
hellewech