Henker
Henker
bourreau exécuteur
hangman executioner
carrasco algoz
de Mäerder krut am Film vum Henker de Stréck ëm den Hals geluecht