herrschaftlich imposant, luxuriös
de maître somptueux
grand stately elegant
senhorial sumptuoso
si wunnen an engem herrschaftlechen Haus an der Stad