Hiewanen
Hiewane
Hebamme
sage-femme
midwife
parteira
d' Hiewan 1 huet der Mamm hire Bëbee an d' Äerm 1 geluecht