hunn
gehimmelliicht
intransitiv
onperséinlech
wetterleuchten
y avoir des éclairs de chaleur
there is sheet lightning
coriscar relampejar ao longe
et huet um Horizont gehimmelliicht