abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
wou fiert den Noper esou spéit nach hin ? 1
decidéier dech, du kanns d' Leit 1 net esou hin halen! 1
anscheinend soll hei en Naturpark hi kommen 1