hunn
higeriicht
transitiv
hinrichten
exécuter un condamné
to execute to put to death
executar um condenado
a munche Länner gi Verbriecher ëffentlech higeriicht
exekutéieren
hiriichten
exekutéieren