Historiker
Historiker
historien
historian
historiador
e bekannten Historiker huet eng Chronik iwwer d' Herrschaft 1 vun deem Keeser geschriwwen