Hittercher
1
2
Leitkegel
cône de signalisation
(traffic) cone
cone de sinalização
den Automobilist hat d' Kéier 1 net kritt an huet en Hittche mat ewechgeholl
fir de Chantier ze markéieren, haten d' Aarbechter 1 Hittercher opgestallt
3
Zirkumflex
accent circonflexe
circumflex (accent)
acento circunflexo
wann den Hittche feelt, dann ass d' Wuert 1 falsch geschriwwen
hien huet am franséischen Diktat all d' Hittercher 1 op de Buschtawen ewechgelooss