Hiwwelen
Hiwwele
Hügel Anhöhe
colline
hill high ground
colina
uewen um Hiwwel steet eng ural Eech
hiert Haus ass an den Hiwwel gebaut hiert Haus steet an engem Hang