1
hm als Ausdruck des Bedenkens, der Unschlüssigkeit
hum pour exprimer le doute, la perplexité
hm , 1 soll dat do alt riicht ausgoen?
hm , 1 ob dat alt eppes gëtt mat deenen zwee?
hm , 1 do hunn ech elo direkt keng Äntwert drop!
o
2
EGS
hm?
hm? fragend
hein? pour remplacer ou renforcer une question
hm (, wat hues de gesot)?
hm , 1 firwat steet dann hei d' Fënster 1 op?
1
hm
o
2
EGS
hm?