Hobbygäertner
Hobbygärtner
jardinier amateur
hobby gardener
jardineiro amador horticultor amador
den Hobbygäertner huet zwou Reie schéin, déck Ënnen a sengem Gaart