Hochbeeter
Hochbeet
plate-bande surélevée parterre surélevé
horta elevada
fir sech net mussen esou vill ze bécken, huet mäi Papp sech Hochbeeter am Gaart gebaut