hoffentlich
espérons que
hopefully
esperamos que
hoffentlech gëtt et um Ausfluch kee Reen!