Hoken
Hoke
Haken Schwierigkeit
hic
catch snag
senão busílis
déi Saach huet en Hoken , 1 mir kommen net richteg virun