Homologatiounen
Homologatioune
amtliche Anerkennung
homologation validation
official approval ratification
homologação validação
vergiess net, d' Homologatioun 1 vun dengem Diplom unzefroen!