Hondshaisercher
Hundehütte
niche pour chien
(dog) kennel
casota de cão
esou en Hondshaischen ass ze kleng fir eise Schéiferhond