Hongkong-Dollar
Hongkong-Dollaren
Hongkong-Dollare
Hongkong-Dollar
dollar de Hong Kong
dólar de Hong Kong
zu Hongkong gëtt mat Hongkong-Dollar bezuelt
mat wéi vill Hongkong-Dollar muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Hongkong-Dollaren am Portmonni?