1
EGS
hopp (hopp) / (allez) hopp
hopp (hopp) verstärkt eine Aufforderung
allez hop renforce l'expression d'une incitation, d'un encouragement
hopp , 1 maach virun!
maach en Effort , 1 allez hopp ! 1
hopp hopp , 1 soss verpasse mer den Zuch!
allez
dajee
2
EGS
zack
hop renforce l'expression d'une action imminente, rapide
ech hunn et esou gemaach, wéi s du mer et erkläert has, an hopp ass et gaangen!
elo geet et hopp an d' Bett! 1
hopp , 1 fort war en!
ruckzuck
zack
3
EGS
hopp hopp hopp
ach was
penses-tu sans blague
hopp hopp hopp , 1 dat do gleefs de jo selwer net!
a wouhier
ma gewass
1
EGS
hopp (hopp) / (allez) hopp
dajee
allez
2
EGS
hopp
ruckzuck
zack
3
EGS
hopp hopp hopp
a wouhier
ma gewass