Höreren
Hörere
Hörer beim Telefon
écouteur téléphonique
receiver telephone
auscultador do telefone
eisen Telefon ass net futti, mee den Hörer louch net richteg op