Hotlinen
Hotlinë
Hotline
hot-line
hotline
linha direta para serviço de apoio
mir hunn eng Hotline , 1 op där d' Leit 1 sech kënnen iwwer d' Orthografie 1 informéieren