Houfschmadd
Hufschmied
maréchal-ferrant
blacksmith
ferrador
den Houfschmadd ass bei de Päerd am Stall