Houmassen
Houmasse
Hochamt
grand-messe
High Mass
missa cantada
no der Houmass gi mir op de Stamminee
EGS hie versteet esou vill dovun ewéi d' Kou 1 vun der Houmass hie versteet guer näischt dovun