kee Pluriel
Knecht Ruprecht
père Fouettard
Bogeyman Knecht Ruprecht, Saint Nicholas' helper
ajudante do São Nicolau
wann s de dech net schécks, da bréngt den Houseker der eng Rutt!