Huwwelen
Huwwele
Hobel
rabot
plane tool
plaina
d' Messer 1 vun dengem Huwwel muss geschlaff ginn