Huwwelbänken
Huwwelbänke
Hobelbank
établi (de menuisier)
carpenter's bench
banco (de carpinteiro)
mäi Papp huet sech eng Huwwelbänk kaaft