Identifizéierungen
Identifizéierunge
1
Identifizierung eines Lebewesens, einer Sache
identification fait d'identifier
identification recognition
identificação ato de identificar
no der Explosioun war keng eendeiteg Identifizéierung vun de gëftege Substanze méiglech
2
Identifizierung seiner selbst
identification fait de s'identifier
identification empathy
identificação ato de identificar-se
de Regisseur wëllt d' Identifizéierung 1 vum Publikum mat den Acteure verhënneren