Ieleboubumpen
Ieleboubumpe
Ieleboubumps
EGS
Ellenbogen-Bump
bonjour du coude forme de salutation
toque de cotovelo forma de saudação
mat engem Ieleboubump riskéiert ee manner, sech unzestiechen, wéi wann een sech d' Hand 1 gëtt