abtrennbares Erstglied eines Verbs
particule séparable d'un verbe
separable verb particle
partícula separável de um verbo
pass gutt op, dee Kärel leet alt gäre mol Leit mat sengem Gerieds ier
de Journalist huet vill Leit mat sengem Artikel ier geleet 1