Ierfgroussherzogen
Ierfgroussherzoge
Erbgroßherzog
grand-duc héritier
grand duke in waiting crown prince
grão-duque herdeiro
eisen Ierfgroussherzog ass op enger Wirtschaftsmissioun am Ausland
Grand-Duc héritier
Ierfgroussherzog
Grand-Duc héritier